Phát triển OpenERP trên Windows – Phần 4

28/11/2014 by Đoàn Công Liêm 0 Comments

IV. Cài thêm các thu viện hỗ trợ OpenERP

 1. Chạy CMD mới quyền Administrator
  Start -> Accessories -> right-click on Command Prompt and Run as administrator.
 2. Tải về gói setuptools download
  Giải nén vào thư mục “C:\Python27\Lib” và rename thư mục mới giải nén thành “setuptools”.
  trở về màn hình “Command Prompt” gõ lệnh C:\Python27\Lib\setuptools\setup.py install
  tiếp theo chúng ta install pip. Tải về pip download
  copy tập tin get-pip.py và thư mục “C:\Python27″
  trở về màn hình “Command Prompt” gõ lệnh C:\Python27\get-pip.py
 3. Chạy tiếp các lệnh sau khi chạy install pip hoàn tất.
  Chạy lần lượt từng lệnh và chờ khi có thông báo Successfully installed thì mới chạy lệnh kế tiếp.
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install babel
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install pyparsing
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install decorator
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install feedparser
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install jinja2
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install mako
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install mock
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install passlib
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install psutil
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install reportlab
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install requests
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install simplejson
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install vobject
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install werkzeug
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install unittest2
  C:\Python27\Scripts\pip.exe install pyPdf
  C:\Python27\Scripts\easy_install.exe python-openid
  C:\Python27\Scripts\easy_install.exe docutils
 4. Tiếp tục tải các thư viện sau và cái đặt. (http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/)
  PyYAML-3.11.win-amd64-py2.7.exe
  pywin32-219.win-amd64-py2.7.exe
  Pillow-2.6.0.win-amd64-py2.7.exe
  lxml-3.4.0.win-amd64-py2.7.exe
  (http://www.stickpeople.com/projects/python/win-psycopg/)
  psycopg2-2.5.4.win-amd64-py2.7-pg9.3.5-release
  (http://download.gna.org/pychart/)
  PyChart-1.39.tar.gz
  “Giải nén vào C:\Python27\Lib” và chạy lệnh
  cd C:\Python27\Lib\PyChart-1.39
  C:\Python27\Lib\PyChart-1.39\setup.py install

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of