Cấu hình WordPress wp-config cơ bản

10/12/2014 by Nguyễn Mạnh Hiếu 0 Comments

Cấu hình wordpresswp-config.php là file quan trọng nhất trong wordpress. File này chứa toàn bộ thông tin cấu hình  cấu hình WordPress như: database, username , password, host, language…

Sau đây mình giới thiệu một số cấu  hình kết nối database như sau:

  1. Tên database

define('DB_NAME', 'Tên DataBase');
  1. User database

define('DB_USER', 'user của databse');
  1. Password database

define('DB_PASSWORD', 'password user');
  1. Host database.

    Thông thường database và source code của website cùng nằm trên 1 host thì mình dùng localhost.

define('DB_HOST', 'localhost');
  1. Cấu hình database charset:

Thông thường chúng ta dùng utf8 ( Unicode UTF-8 ) vì hỗi trợ tất cả ngôn ngữ tất nhiên cả tiếng Việt

define('DB_CHARSET', 'utf8');
  1. Cấu hình COLLATE cho database.

Chúng ta sử dung giá trị mặc định để sort kí thự theo trật tự utf-8 cho tiếng Việt

define('DB_COLLATE', '');
  1. Đổi tên table trong cấu hình WordPress

Tiến hành đổi tên table trong database bẳng cách đổi tiền tố, nó có vai trò quan trọng để tăng tính bo mt trong wordpress.

$table_prefix  = 'mywp_';

Nếu bạn giỏi tiếng Anh và muốn tìm hiểu chuyên sâu bạn có thể thảm khảo trên trang wordpress.org

Đây là những  cấu hình  WordPress kết nối database trong file  wp-config.php bắt buộc có . Phần sau mình sẽ giới thiệu phần cấu hình nâng cao sẽ có ích cho quá trình phát triển website.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of